Adatkezelési tájékoztató

Novabagno Kft. adatkezelési tájékoztatója a honlapon történő adatkezelésekkel kapcsolatban

A Novabagno Kft. (Székhely: 2040 Budaörs, Gyár utca 2., cégjegyzékszám: 13 09 196160, adószám: 26564371-2-13) (a továbbiakban: Adatkezelő), mint a www.varioglass.hu honlap (továbbiakban: Honlap) üzemeltetője, a Honlapon történő adatkezelésekkel kapcsolatban a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) (továbbiakban Rendelet vagy GDPR) szerint előírtaknak megfelelően az alábbi tájékoztatást adja.

A tájékoztató az alábbi oldalak adatkezelését szabályozza:

www.varioglass.hu


Az adatkezelési tájékoztató elérhető a Honlapról.

Fenntartjuk a jogát, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalú döntéssel bármikor módosíthatjuk. Így mint Adatkezelő a jelen tájékoztató módosítása esetén rendszerüzenet küldése útján vagyunk jogosultak (de nem kötelesek) az érintetteket a módosításról tájékoztatni. Amennyiben Ön érintett, a jelen tájékoztatóban és a mindenkor hatályos jogszabályokban írt módon jogosult az adatkezeléssel kapcsolatos jogait gyakorolni.

A tájékoztató módosításai a Honlapon történő közzététellel lépnek hatályba.

Tiszteletben tartjuk weboldal látogatóink / termékeink iránt érdeklődők magánéletének védelmét, ezért kizárólag olyan információkat gyűjtünk és kezelünk, amelyek jelen tájékoztatóban meghatározott célok szempontjából elengedhetetlenek.

A Honlap használata és szolgáltatásaink igénybevétele teljesen önkéntes, így az ehhez esetlegesen szükséges személyes adatok is önkéntes alapon kerülnek hozzánk, azokat amennyiben az szükséges, hozzájárulás, szerződés teljesítése vagy előkészítése, jogszabályi kötelezettség teljesítése jogalapokon kezeljük. Némely esetben élünk azzal a jogunkkal, hogy érdekmérlegelési teszttel alátámasztva jogos érdekünk alapján kezeljünk a személyes adatokat.

Irányadó jogszabályok

A Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor különös tekintettel vettük figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletét (“Általános Adatvédelmi Rendelet”, továbbiakban Rendelet vagy GDPR” ), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”) rendelkezéseit.

A tájékoztató összeállításakor figyelemmel voltunk továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről szóló ajánlására.

Kik vagyunk?

Novabagno Kft., mint Adatkezelő, elérhető a következőkben említett adatvédelmi jogokkal kapcsolatban az alábbi módokon:

Székhely: 2040 Budaörs, Gyár utca 2.

Képviseli: Kovács Boldizsár Viktor ügyvezető

E-mail: varioglass@gmail.com

Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőt nem jelölt ki.

Mivel foglalkozunk?

Novabagno Kft. nagykereskedelmi cégként, viszonteladóknak kínál szanitereket, kiegészítő termékek széles palettáját. Amennyiben fürdőszobát épít, felújít, vagy a szaniterek beszerzésével bízták meg, nézzen körül Honlapunkon, és összekötjük megrendelő felületünkön az Önhöz legközelebb eső Partner pontunkkal, hogy viszonteladóink felvegyék Önnel a kapcsolatot a gyors és pontos kiszolgálás érdekében. Keressen minket bizalommal!

Mit gyűjtünk és miért?

1. Kapcsolat oldal

A kapcsolat oldalon kérdéseket tehet fel nekünk termékeinkről, Partner pontjainkról. Felhívjuk a figyelmét, hogy oldalunk már kiskereskedelmi vásárlás is lehetséges. Adatait bizalmasan kezeljük. Kezelt adatok: Név, e-mail-cím, Telefonszám, tárgy, üzenetben megfogalmazott kérdés / kérés, az üzenet eljuttatásnak időpontja, további naplófájl adatok, mint például a küldéskori IP cím.

Megadott adatait a megrendelése teljesítése céljából kezeljük, azt egyéb célra nem használjuk fel.

Mivel termékeink értékesítésében vagyunk érdekeltek, adatai megadását úgy értelmezzük, hogy azokat egy esetleges jövőbeli szerződéskötés előfeltételeként osztotta meg velünk, azokat a GDPR 6.cikk (1) b) pontja szerinti jogalappal kezeljük, vagyis az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.

Bízunk benne, hogy válaszunkkal megelégedésére szolgálunk és hamarosan termékvásárlóink között köszönthetjük. Adatait, amennyiben kérelmezi, 6 hónapon belül töröljük.

2. Megrendelés

Kezelt adatok: Amennyiben Ön természetes személy vagy egyéni vállalkozó vásárló: név, e-mail cím, telefonszám, számlázási név, irányítószám, település, cím, a megvásárolni kívánt termék neve, mennyisége, valamint az Ön megjegyzése. Az adatok megadását követően a sikeres rendelés leadása után juttatja el adatait hozzánk, mely konkrét megrendeléshez további naplóadatokat kapunk, melyek szintén személyes adatnak minősülnek, mint például a küldéskori IP cím és időpont.

Megadott adatait a megrendelése teljesítése céljából kezeljük, azt egyéb célra nem használjuk fel.

Mivel termékeink értékesítésében vagyunk érdekeltek, adatai megadását úgy értelmezzük, hogy azokat egy esetleges jövőbeli szerződéskötés előfeltételeként osztotta meg velünk, azokat a GDPR 6.cikk (1) b) pontja szerinti jogalappal kezeljük, vagyis az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.

Adatait, amennyiben kérelmezi, 6 hónapon belül töröljük.

3. Ügyfélkapu Honlapon Partnereknek

Kiskereskedelmi céges partnereinknek ügyfélkapun keresztül biztosítjuk a munkatársainkkal való kapcsolattartást, a gördülékenyebb együttműködés érdekében.

Amennyiben partnerünkként az ügyfélkaput használja, akkor azt mint a partnercégünk kapcsolattartója teheti meg. Tájékoztatjuk, hogy a kapcsolattartás, valamint az Ön cégével kötött szerződésből eredő jogok és kötelezettségek gyakorlása céljából jogos érdek jogcímén kezeljük az Ön nevét, telefonszámát, e-mail címét, online azonosítóját, továbbá az ügyfélkapu használata során megadott egyéb személyes adatait. Figyelembe véve, hogy Ön a szerződő partnercégünkkel foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban áll, így ezen adatkezelés az Ön, mint érintett jogait nem érinti hátrányosan. Az ügyfélkapun keresztül megadott adatok tárolásának időtartama a kapcsolattartói minőség fennállását követő 5 év.

4. Ügyfélkapcsolatok és egyéb adatkezelések

Amennyiben Honlapunk megtekintése vagy az Ön megrendelése során kérdése merülne fel, esetleg problémái lennének, a Honlapon megadott módokon, telefonon, e-mail-en, skype-on, közösségi oldalainkon stb. kapcsolatba léphet velünk.

A beérkezett e-maileket, üzeneteket, telefonokat, Facebook-on stb. megadott adatait a nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adataival együtt, az adatközléstől számított legfeljebb 2 év elteltével töröljük.

Szolgáltatásunk során előfordulhat, hogy jelen tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelések fordulnak elő. Ilyen esetben az adat felvételekor tájékoztatást adunk írásban -kivételes esetben szóban- arról, hogy az éppen aktuális adatfelvétel során miként, milyen célból, milyen alapon fogjuk adatait kezelni, meddig őrizzük meg és milyen jogai vannak az adatkezeléssel kapcsolatban.

Kivételes hatósági megkeresésre, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkeresése esetén kötelesek vagyunk a tájékoztatás megadására, adatok közlésére, átadására, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátására.

Ezen esetekben a megkereső részére – amennyiben az a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben adunk ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

5. Közösségi oldalak

Közösségi oldalakon tartjuk Önnel a kapcsolatot, így a Facebook/Google+ közösségi oldalakon regisztrált nevét, illetve a felhasználói nyilvános profilképét láthatjuk, amennyiben regisztrált ezekre a közösségi oldalakra és ezt a beállításai során engedélyezte a közösségi oldal üzemeltetőjének. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.

Ki kapja meg az Ön adatait?

A személyes adatait munkatársaink kezelhetik, valamint azok az adatfeldolgozók akik velünk, mint adatkezelővel írásbeli adatfeldolgozói szerződést kötöttek.

Adatait mind munkatársaink, mind adatfeldolgozóink és az ő közvetlen munkatársai kizárólag az adatkezelés céljának eléréséhez szükséges mértékben és a jogalap biztosította ideig kezelhetik.

Az adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag velünk, mint Adatkezelővel kötött szerződés, és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni. Mint Adatkezelők ellenőrizzük az adatfeldolgozóink munkáját. Az adatfeldolgozók további adatfeldolgozót csak hozzájárulásunkkal jogosultak igénybe venni.

Novabagno Kft., mint Adatkezelő által igénybe vett adatfeldolgozók:

Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) -Statisztikai szolgáltatások

Az USA székhelyű Google LLC, szerepel az Európai Bizottság GDPR 45. cikk szerinti megfelelőségi határozata és a 2016/1260 bizottsági végrehajtási határozatában, valamint az ezek alapján felállított USA - EU Privacy Shield listán, így az ide történő adattovábbítás nem minősül Európai Unión kívüli, harmadik országba történő adattovábbításnak és ahhoz nem szükséges az érintettek külön hozzájárulása, az adattovábbítás megengedett.

Mediacenter Hungary Kft. (6000 Kecskemét, Sosztakovics u. 3. II/6) - Tárhelyszolgáltatás

HD Agency Kft. (1097 Budapest, Vaskapu utca 20.) - Marketing tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatások

A szerződés teljesítése céljából az Ön által kiválasztott Partner pontnak, mint kiskereskedelmi partnerünknek továbbítjuk az adatokat, a fent leírt módon.

Kiskereskedési partnerek:

Az adatkezelés biztonsága

Adatait védjük, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. Mint Adatkezelő a szerver üzemeltetőivel együtt olyan technikai, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodunk az adatok biztonságáról, ami az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

Milyen jogai vannak?

Mint Érintett, tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését bármelyik elérhetőségünkön.

Kérelmére tájékoztatást adunk az általunk kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

Kötelesek vagyunk a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 1 hónapon belül írásban, közérthető formában, ingyenesen megadni a tájékoztatást.

Ha Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az Ön kérelme nyomán késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül, tájékoztatja Önt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy Ön panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Kötelesek vagyunk továbbá a valóságnak nem megfelelő személyes adatot helyesbíteni.

A személyes adatot töröljük, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható - feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, ha az adatkezelés célja megszűnt, az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, vagy azt a bíróság vagy az adatvédelmi felügyelet elrendelte.

A helyesítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesítjük, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbítottuk. Az értesítést mellőzzük, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el, a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik, a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

Mint Adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást kötelesek vagyunk a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálni, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetjük és az adatokat zároljuk, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben azt tapasztalja, hogy valamely jogát megsértettük, lépjen velünk kapcsolatba az varioglass@gmail.com e-mail címünkön, vagy levélben a 2058 Budaörs, Postafiók 64. címen. Mindent meg fogunk tenni az eset kivizsgálása érdekében és hogy kárpótoljuk a kellemetlenségekért.

Jogainak megsértése esetén az érintett (választása szerint az alperes székhelye vagy az érintett lakóhelye szerint illetékes) bírósághoz is fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A személyes adatok védelmével kapcsolatosan indított per illetékmentes.

Panasztételi jogával egyebekben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

NAIH, 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.

Telefon: +36 -1-391-1400, Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Miért használunk cookiekat, mire szolgálnak és hol tudja ezeket letiltani

A Honlapon használt cookiekról a Honlapra felrakott Cookie-tájékoztatónkban találja a részletes információkat.

Mint mindenki, mi is használunk cookiekat szolgáltatásaink minőségének javítására, hogy a felhasználói élményen javítsunk és hogy minél relevánsabb, érdeklődési körének megfelelő hirdetést jeleníthessünk meg, viselkedésalapú marketing futtatásával. Ezt az Ön kifejezett hozzájárulásával tesszük, amennyiben elfogadja a süti-bannerünkben a sütik és webjelzők használatát. Az alapbeállításokon a bannerben elhelyezett linken is változtathat, a weboldal alap működéséhez szükséges sütiken kívül akár az összeset is letilthatja, ekkor nem fogjuk követni Önt. A sütik és webjelzők tárolási idejét, nevét és célját a cookie-bannerünkben találja, ezt az oldalunkon bármikor módosítani tudja az úgynevezett „lebegő” gomb segítségével.

Íme még pár technikai információ a cookiek kezeléséről, hogy Ön tudja, mit hol kell beállítania, ha le szeretné tiltani azok kezelését:

Technikai adatok és cookiek kezelése

A Novabagno Kft., (mint Adatkezelő) rendszere automatikusan rögzíti a felhasználó számítógépének IP-címét, a látogatás kezdő időpontját, illetve egyes esetekben – a számítógép beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusát. Az így rögzített adatok egyéb személyes adatokkal nem kapcsolhatók össze. Az adatok kezelése kizárólag statisztikai célokat szolgál. A cookiek lehetővé teszik a weboldal számára, hogy felismerje a korábbi látogatókat. A cookiek segítenek a weboldal optimalizálásában, abban, hogy a weboldal szolgáltatásait a felhasználók szokásának megfelelően alakítsuk ki. A cookiek alkalmasak továbbá arra, hogy megjegyezzék a beállításokat, így nem kell azokat a felhasználónak újra rögzítenie, ha egy új oldalra lép, emlékeznek a korábban bevitt adatokra, ezért azokat nem kell újra begépelni, elemzik a honlap használatát annak érdekében, hogy az így nyert információk felhasználásával végrehajtott fejlesztések eredményeként az a lehető legnagyobb mértékben a felhasználó elvárásai szerint működjön, a felhasználó könnyen megtalálja a keresett információt, és figyelemmel kísérik hirdetéseink hatékonyságát.

Amennyiben a Honlapon külső webes szolgáltatások segítségével jelenítünk meg különféle tartalmakat, az néhány olyan süti tárolását eredményezheti, melyeket nem a Novabagno Kft., mint Adatkezelő felügyel, így nincs befolyásunk arra, hogy ezek a weboldalak, illetve külső domainek milyen adatokat gyűjtenek. Ezen cookiekról az adott szolgáltatásra vonatkozó szabályzatok adnak tájékoztatást.

Mint Adatkezelő az ÖN kifejezett hozzájárulása esetén a cookiekat és webjelzőket, pixeleket felhasználjuk arra, hogy a Felhasználók felé a Google útján reklámokat jelenítsünk meg. Az adatkezelés emberi beavatkozás nélkül történik.

A felhasználó beállíthatja webes keresőjét úgy, hogy elfogadjon minden sütit, elutasítsa mindet, vagy értesítse a felhasználót, ha süti érkezik a gépére. A beállítási lehetőségek általában a böngésző „Opciók” vagy „Beállítások” menüpontjában találhatók. A cookiek alkalmazásának tiltásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül a weboldal működése nem teljes értékű.

Az angol nyelvű www.aboutcookies.org weboldalon található részletes tájékoztató szintén segít a különböző böngészőkben történő beállításokban.

Google Ads konverziókövetés használata

A „Google Ads” nevű online reklámprogramot használjuk, mint Adatkezelő, továbbá annak keretein belül igénybe vesszük a Google konverziókövető szolgáltatását. A Google konverziókövetés a Google Inc. elemző szolgáltatása (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“).

Amikor Felhasználó egy weboldalt Google-hirdetés által ér el, akkor egy a konverziókövetéshez szükséges cookie kerül a számítógépére. Ezeknek a cookie-knak az érvényessége korlátozott.

Amikor a Felhasználó a weboldal bizonyos oldalait böngészi, és a cookie még nem járt le, akkor a Google és az Adatkezelő is láthatja, hogy Felhasználó a hirdetésre kattintott.

Minden Google Ads ügyfél másik cookie-t kap, így azokat az Ads ügyfeleinek weboldalain keresztül nem lehet nyomon követni.

Az információk – melyeket a konverziókövető cookiek segítségével szereztek – azt a célt szolgálják, hogy az Ads konverziókövetést választó ügyfeleinek számára konverziós statisztikákat készítsenek. Az ügyfelek így tájékozódnak a hirdetésükre kattintó és konverziókövető címkével ellátott oldalra továbbított felhasználók számáról.

Ha nem szeretne részt venni a konverziókövetésben, akkor ezt elutasíthatja azáltal, hogy a böngészőjében letiltja a cookiek telepítésének lehetőségét. Ezután Ön nem fog szerepelni a konverziókövetési statisztikákban.

További információ, valamint a Google adatvédelmi nyilatkozata az alábbi oldalon érhető el: google.de/policies/privacy/

A Google Analytics alkalmazása

Oldalaink a Google Analytics alkalmazást használják, amely a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookiekat”, szövegfájlokat használ, amelyeket az Ön számítógépére mentenek, így elősegítik az Ön által látogatott Honlap használatának elemzését.

Az Ön által használt weboldallal kapcsolatos cookiekkal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti.

A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. A Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, Ön hogyan használja a honlapunkat, továbbá, hogy a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen részünkre, valamint, hogy a számunkra a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.

A Google Analytics keretein belül az Ön böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival. A cookiek tárolását a böngészője megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk a figyelmét arra, hogy ebben az esetben

előfordulhat, hogy a weboldalunk nem minden funkciója lesz teljes körűen használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookiek általi, a Honlap használatával kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu

A Google Analytics rendszerét weboldalunk látogatottságának elemzéséhez rendszerfejlesztés céljából is használjuk. Ebben az esetben nem gyűjtünk személyes adatokat. Az ilyen adatokat megosztjuk a Google más szolgáltatásaival fejlesztési célból.

A Google Analytics rendszerét hozzájárulása után marketing célra is használjuk.

Egyéb információk

Mint Adatkezelő betartjuk a jogszabályi előírásokat, a személyes adatokat kizárólag jogszabályban meghatározott jogalappal kezeljük, betartjuk a személyes adatok kezelésére vonatkozó alapelveket. Ezeket a jogalapokat és elveket pár fogalom meghatározásával együtt adatkezelési tájékoztatónk végére összegyűjtöttük, hogy akár itt is tájékozódhasson ezekről. Az Ön érintetti jogait is felsoroljuk a könnyebb átláthatóság érdekében.

Fogalom meghatározások

 • „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 • „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
 • „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
 • „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 • „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
 • „harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;
 • „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek

A személyes adatok

 • kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);
 • gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés („célhoz kötöttség”);
 • az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);
 • pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);
 • tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, a Rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”);
 • kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).

Az Adatkezelő felelős a fentieknek való megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”).

Adatkezelés jogalapja:

A személyes adatok kezelése kizárólag akkor és annyiban jogszerű, amennyiben legalább az alábbiak egyike teljesül:

 • az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez;
 • az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;
 • az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;
 • az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges;
 • az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;
 • az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.

Érintetti jogok részletesen, a Rendelet alapján:

A hozzáférés joga

Ön jogosult arra, hogy Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a Rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon.

A helyesbítéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

A törléshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, Adatkezelő pedig köteles arra, hogy Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje meghatározott feltételek esetén.

Az elfeledtetéshez való jog

Ha Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.

Az adathordozhatósághoz való jog

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, az Ön által Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta .

A tiltakozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

Tiltakozás közvetlen üzletszerzés esetén

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely Önre nézve joghatással járna vagy Önt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Az előző bekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:

 • Ön és az Adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges; meghozatalát Adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az Ön jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy az Ön kifejezett hozzájárulásán alapul.
  Vasárnap,Hétfő,Kedd,Szerda,Csütörtök,Péntek,Szombat
  Január,Február,Március,Április,Május,Június,Július,Augusztus,Szeptember,Október,November, December
  Nincs elég termék. Már csak [max] van hátra.
  Kosár

  A kosár üres.

  Vissza a webshopba